Handledning/konsultation genomföras enskilt eller i grupp. Den kan handla om klientarbetet eller vara inriktad på samarbete i gruppen. Den kan även innehålla delar av båda. Ett viktigt inslag i handledningen är att man ska utvecklas i sin profession och känna större trygghet i mötet med svåra frågor.

I handledningen tillämpas tankegångar ur flera olika teorier. I de fall det rör sig om grupphandledning utgör systemteoretiska tankegångar basen i själva handledningsmetodiken. Speciell vikt läggs vid att alla kan komma till tals och lyssna på varandra. Handledningen kan bestå av såväl något enstaka möte som en längre sammanhängande period av regelbundna handledningstillfällen. Handledningen kan genomföras online.

Personalhandledning

Personalhandledning bygger på att hela eller delar av personalgruppen samlas och diskuterar frågor som är viktiga för personalgruppen. Den kan vara inriktad på samarbetet mellan personerna i personalgruppen. Handledningen kan också vara inriktad på klientarbetet, dvs. hur man kan arbeta för att föra arbetet framåt för klienten. I personalhandledningar som pågår regelbundet och under en längre tid finns alltid ett processperspektiv dvs. en tanke om att gruppen utvecklas över tid och att denna utveckling följer vissa mönster.

Ledarskapshandledning

Ledarskapshandledning är handledning för personer i ledarskapsbefattningar ex. chefer, personalkonsulenter, handledare och andra grupper som har en formell eller informell ledarposition. Fokus ligger på ledarskapet och på gruppers förhållningssätt till sina ledare med målsättningen att utveckla ett moget och effektivt ledarskap.

Psykoterapihandledning

Jag handleder i systemisk psykoterapi där man framför allt arbetar terapeutiskt med familjer, par och sociala nätverk men den kan även bedrivas individuellt. Grunderna i arbetet bygger på ett reflekterande arbetssätt, att ta del av den andras tankar och känslor och ge den andra tillgång till ens egna tankar och känslor. Målet är att kunna uttrycka sina egna behov och ta del av den andras. Terapeutens roll i den systemiska psykoterapin kan uppfattas som tillbakalutad jämfört med många av dagens korttidsterapier. Detta är dock en sanning med modifikation. Terapeuten har en mycket aktiv roll i att hålla ramarna och strukturen som i sin tur skapar samtalsklimatet. En annan funktion är att på ett respektfullt sätt hjälpa alla deltagare att anpassa språket så det blir förståeligt för alla parter. Precis som i alla andra metoder kräver en lyckad terapi att terapeuten är införstådd i och följer rationalen. En optimal metodhandledning bygger på inspelade samtal. Under handledningen får terapeuten får möjlighet att arbeta med metodutveckling men även med att utveckla sig själv i den terapeutiska rollen.

Jag ger också handledning i dynamisk affektfokuserad psykoterapi. I denna terapiform arbetar man med att kunna identifiera och våga uppleva och uttrycka de egna känslorna på ett sätt som underlättar relationerna till en själv och till andra. Man arbetar också med att kunna identifiera och acceptera känslorna hos andra. Psykoterapin är experentiell vilket betyder att man strävar efter att komma i kontakt med känslor under sessionerna. Det ställer speciella krav på psykoterapeuten, att inte bara behärska metoden utan att också våga närma sig olika känslor, även de egna. Psykoterapeutens roll är tydligt aktiv. En psykoterapeut under utbildning filmar sessionerna för att lära sig metoden och för att lära sig se hur de egna känslorna inverkar på arbetet. Också efter genomgången psykoterapeututbildning är bygger en optimal metodhandledning på inspelade samtal.

Handledning i psykologutredningar

Jag har lång erfarenhet av arbete med psykologutredningar. Under mina första år som psykolog arbetade jag med arbetspsykologiska utredningar och påbörjade min första specialisering inom arbetspsykologi med inriktning på utredningar. Livet och intresset för klinisk psykologi inom området barn och ungdomar gav utredningarna en ny inriktning. Jag har arbetat med psykologutredningar med inriktning mot barn-, ungdomar och unga vuxna sedan början av 90-talet och arbetar numera med handledning inom området. Jag tycker det är alldeles speciellt intressant att arbeta relationellt där klienten och viktiga personer kring klienten kan vara aktiva i utredningsprocessen.

Kontakta mig