Handledning/konsultation genomföras enskilt eller i grupp. Den kan handla om klientarbetet eller vara inriktad på samarbete i gruppen. Den kan även innehålla delar av båda. Ett viktigt inslag i handledningen är att man ska utvecklas i sin profession och känna större trygghet i mötet med svåra frågor.

I handledningen tillämpas tankegångar ur flera olika teorier även om social konstruktionism och systemteoretiska tankegångar utgör basen i själva handledningsmetodiken. Handledningen kan bestå av såväl något enstaka möte som en längre sammanhängande period av regelbundna handledningstillfällen.

Personalhandledning

Personalhandledning bygger på att hela eller delar av personalgruppen samlas och diskuterar frågor som är viktiga för personalgruppen. Den kan vara inriktad på samarbetet mellan personerna i personalgruppen. Handledningen kan också vara inriktad på klientarbetet, dvs. hur man kan arbeta för att föra arbetet framåt för klienten. I personalhandledningar som pågår regelbundet och under en längre tid finns alltid ett processperspektiv dvs. en tanke om att gruppen utvecklas över tid och att denna utveckling följer vissa mönster.

Ledarskapshandledning

Ledarskapshandledning är handledning för personer i ledarskapsbefattningar ex. chefer, personalkonsulenter, handledare och andra grupper som har en formell eller informell ledarposition. Fokus ligger på ledarskapet och på gruppers förhållningssätt till sina ledare med målsättningen att utveckla ett moget och effektivt ledarskap.

Psykoterapihandledning

Psykoterapihandledning har fokus på den systemiska psykoterapiprocessen. Systemisk psykoterapi är vanlig när man arbetar terapeutiskt med familjer och par, men kan lika väl ha fokus på individuell psykoterapi. Handledning kan även erbjudas till personer under psykoterapeututbildning (utbildningsterapi).