Psykologutredningar utförs för att beskriva en situation eller svara på en frågeställning.

Frågeställningen kan ha väckts av personen själv, en anhörig eller kanske i skolvardagen, i arbetslivet eller i sjukvården. Frågorna kan handla om vilka resurser som finns eller vad som måste stöttas eller utvecklas ytterligare.

Utredningen kan se ut på olika sätt och tar därför olika lång tid i anspråk.  Om du eller ditt barn ska delta i en psykologutredning hos mig finns mer att läsa om det här under.

Information till den som ska genomgå en utredning eller som har ett barn som ska göra detta.

Att delta i en psykologutredning kräver en stor insats av de inblandade och ofta känner man en osäkerhet inför hur den går till och vad den ska leda till. Detta är en kort information till dig som själv ska delta eller som har ett barn som ska delta i en utredning med mig. Den bör dock inte betraktas som en allmän beskrivning eftersom tillvägagångssättet kan variera något beroende på var psykologutredningen genomförs.

Utredningen förutsätter ett nära samarbete mellan psykologen och den som utreds. Den kan beskrivas som en process som börjar med en eller flera frågor och som utmynnar i en utökad och kanske förändrad kunskap kring frågan som skulle besvaras. De flesta brukar uppleva psykologutredningen som tankekrävande men samtidigt rolig att delta i.

Tidsåtgång

Utredningen kan bestå av allt från ett samtal till en omfattande testning. Tidsåtgången är därför olika, allt från ett par timmar till flera timmar som är uppdelade på några dagar. Den genomförs helst i en lugn miljö där den som utreds får möjlighet att tala och arbeta med psykologen. Arbetet inleds med att man talar om både förväntningar och tveksamheter.

Test

Om det rör sig om ett barn är det nödvändigt att en eller båda föräldrarna kan finnas med under arbetets gång. Arbetet fortsätter med samtal kring frågeställningen och ofta med testning. Testen kan se ut på olika sätt, allt från att besvara kunskapsfrågor till att arbeta med praktiska uppgifter och att fundera över hur man ser på sig själv och olika företeelser. Man får tydliga instruktioner kring hur man ska utföra en uppgift. Arbetet avslutas med att man diskuterar det som framkom i samtal och tester och försöker förstå och beskriva det med gemensamma ord.

Aktiv medverkan

Utredningen kan inte göras utan aktiv medverkan från den/de personer som ska utredas. Eftersom en psykologutredning i allmänhet förutsätter att resultatet delges (ofta även i ett skriftligt utlåtande) till den som önskat att utredningen ska genomföras, är frågor kring sekretess centrala. I samråd diskuterar psykologen och den som utreds hur frågan ska besvaras så att den hjälper frågeställaren och samtidigt värnar om integriteten hos den som utreds. Om det rör sig om en minderårig diskuteras detta med vårdnadshavaren.

Kontakta mig